مدیریت امور دانشجویی در راستای ایجاد هماهنگی بین  بخش های ارائه دهنده  خدمات دانشجویی و تسهیل در خدمت رسانی به دانشجویان عزیز با استناد به آیین نامه ها و  حدود و قوانین پایه گذاری شده است.

خلاصه وظایف مدیریت امور دانشجویی:

۱-تعامل بین بخشها و ادارات مرتبط

۲-برقراری ارتباط با دانشجویان و شناخت نیازهای اساسی آنها

۳-برنامه ریزی و تعین استراتژی لازم برای نیل به اهداف و خدمت رسانی بهتر

۴-اجرای آیین نامه ها و قوانین دانشجویی

۵-بازخورد فعالیت ها و تعین راهبردهای اصلاحی